ŅUJORKAS DRAUDZES NOMETNE KATSKILOS

Kā varam atbalstīt nometnes darbību?

Kopš Ņujorkas ev. lut. draudzes vēsturiskā lēmuma 1956. gadā iegādāties lauku īpašumu iecienītā vasaras atpūtas rajonā Katskiļu kalnos, nometne baudījusi ievērojamu atsaucību un atbalstu, gan ar darba, gan līdzekļu ziedojumiem.

Lasot nometnes vēsturi, redzama dedzība, ar kādu draudze pilnveidojusi īpašumu, to piemērojot nometņotāju vajadzībām. Mītnes un citas ēkas cēla draudzes locekļi brīvprātīgās talkās, ziedojot daudz laika, enerģijas un līdzekļu. Nometnes izbūvi atbalstīja arī citas organizācijas – piem. korporācijas un Daugavas Vanagi.

Līdzīgs atbalsts nepieciešams joprojām. Nometne ir viens no draudzes visvērtīgākajiem īpašumiem. To izmanto ne tik vien Ņujorkas draudzes locekļi, bet latvieši no visām pasaules malām. Nometnē latvieši turpina pulcēties, strādāt, audzināt bērnus, svinēt, priecāties, sportot, mācīties, mūzicēt, piekopt lietišķās mākslas un veicināt latviešu sabiedrisko dzīvi. Īpašumu uzturēt nav viegli, tas prasa darbu, laiku un līdzekļus. Tamdēļ ikvienam, kas kādreiz baudījis nometnes jaukumus, un tos bauda joprojām, būtu jāuzskata par pienākumu palīdzēt nometni saglabāt nākošajām paaudzēm.

Aicinām visus palīgā!

Kā varam nometni atbalstīt?  To varam darīt gan ar darbu, gan ar līdzekļu ziedojumiem.

Līdzekļu ziedojumi

Ņujorkas draudze 2011. gadā nobeidza visapjomīgāko projektu nometnes jaunāko laiku vēsturē – jaunas ēdamzāles celšanu. Projekts daļēji tika finansēts ar ziedojumu vākšanas akcijām, kas turpinās vēl tagad, kā arī ar hipotēkāru aizņēmumu. Jāpiemin arī mācītāja Richarda Zariņa ģimenes lielais ziedojums – tieši veltīts ēdamzāles izbūvei. Ēdamzāle nosaukta viņa vārdā, godinot viņa ilggadīgo darbību Ņujorkas draudzē.

Ir svarīgi, ka draudze turpina saņemt ziedojumus aizņēmuma nomaksāšanai. Draudze priecāsies par katru summu. Lūdzu apskatieties ziedošanas iespējas draudzes mājas lapā.

Draudzes locekļi arī lūgti atcerēties nometni testamentāros novēlējumos. Šādi lielāki ziedojumi, kas tiek augsti novērtēti, dod iespēju nometnē veikt plašākus projektus.

Aicinām Jūs apciemot draudze ziedojuma lapu.

Darba ziedojumi

Nometnes kārtējo apkopšanu draudze cenšas veikt ar talcinieku palīdzību. Katru gadu, pavasarī, pirms sākas nometņošana, vairākas draudzes paspārnē esošās organizācijas rīko talkas. Ikviens ir aicināts tajās piedalīties.

Atsevišķs atbalsts nometņotājiem

Vairākas ģimenes šogad lūgušas draudzi palīdzēt segt viņu bērnu nometņošanas maksas. Grūto saimniecisko apstākļu dēļ šīs ģimenes vienkārši nespēj pilnā apmērā samaksāt par nometņošanu. Arī draudze šogad nespēj šos lūgumus izpildīt bez Jūsu palīdzības.

Reģistrējot Jūsu bērnus, lūdzam Jūs apsvērt ziedojumu, kaut vai nelielu, tieši šai vajadzībai. Tā būs skaista dāvana šīm ģimenēm un mums laba sajūta, ka katrs bērns, kas vēlas šovasar baudīt nometņošanu, to varēs darīt!

Paldies JUMS par atsaucību un atbalstu!